Nasıl Aranır?
Nasıl Aranır?
İçindekiler
İçindekiler
Sonraki sayfa
Sonraki sayfa
Önceki sayfa
Önceki sayfa
Sonraki isabet
Sonraki İsabet
Önceki isabet
Önceki İsabet
Bu kitabı ara
Ara
Ana Sayfa
Ana Sayfa


Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9

İNGİLİZ CÂSÛSUNUN
İ’TİRÂFLARI

ve

İngilizlerin İslâm Düşmanlığı

Terceme eden:

M.Sıddîk Gümüş

Otuzbeşinci Baskı

HAKÎKAT KİTABEVİ
Darüşşefaka Cad. No: 57/A P.K. 35
34262-Fatih İSTANBUL
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com
Tel: (90-212) 532 58 43-524 36 21-523 45 56
Fax: (90-212) 525 59 79
Fâtih-İSTANBUL

2002

Câmi’ul-ezher müdîr-i âm tasdîknâmesidir:

Türkiyede İhlâs Vakfı tarafından te’lîf ve tedvîn edilmiş olan ekli cedvelde ismleri ve müellîfleri yazılı elli iki din kitâbının neşr ve ihrâcında bir mâni’ yokdur. El-Kâhire 14.12.1994

Ezher-i şerîf idâretül-

buhûs vette’lîf vetterceme

müdîr-i âm K.K.

__________________

TENBÎH: Misyonerler, hıristiyanlığı yaymağa, yehûdîler, hahamlarının bozuk sözlerini yaymağa, İstanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, islâmiyyeti yaymağa, masonlar ise, dinleri yok etmeğe çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insâfı olan, bunlardan doğru olanı anlar ve bunun yayılmasına yardım ederek, bütün insanların se’âdete kavuşmalarına sebeb olur. İnsanlığa bundan dahâ kıymetli ve dahâ fâideli hizmet olamaz.

Sonraki