Nasıl Aranır?
Nasıl Aranır?
İçindekiler
İçindekiler
Sonraki sayfa
Sonraki sayfa
Önceki sayfa
Önceki sayfa
Sonraki isabet
Sonraki İsabet
Önceki isabet
Önceki İsabet
Bu kitabı ara
Ara
Ana Sayfa
Ana Sayfa


İÇİNDEKİLER

1.ci risâle-Bu risâle, Abdüllah-i Süveydînin (Hucec-i kat’iyye) kitâbının tercemesidir. Ehl-i sünnet ile şî’îler arasındaki ayrılığın giderilmesini bildirmekdedir

2.ci risâle-İmâm-ı Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkînin (Redd-i revâfıd) kitâbı

3.cü risâle-(Tezkiye-i Ehl-i beyt). Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbındaki iftirâlara cevâb vermekdedir. Osmân efendi yazmışdır

4.cü risâle-(Birleşelim ve Sevişelim) kitâbıdır

5.ci risâle-(Îmân ile ölmek için kardeşim, Ehl-i beytle Eshâbı sevmelisin) kitâbıdır İmâm-ı Rabbânînin 3. cü cild 24. cü mektûbu

6.cı risâle-Peygamberlik nedir? Muhammed aleyhisselâm son Peygamberdir

7.ci risâle-İmâm-ı Rabbânînin hâl tercemesi Muhammed Ma’sûm-i Fârûkînin (Mektûbât)ından otuzüç adet mektûb tercemesi

8.ci risâle-Eyyühel-veled Tercemesi

9.cu risâle-Bir din câhiline cevâb

10.cu risâle-Komünistlik ve komünistlerde din düşmanlığı

__________________

TENBÎH: Misyonerler, hıristiyanlığı yaymağa, yehûdîler hahamlarının bozuk sözlerini yaymağa, İstanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, islâmiyyeti yaymağa, masonlar ise, bütün dinleri yok etmeğe çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insâfı olan, bunlardan doğrusunu anlar ve bunun yayılmasına yardım ederek, bütün insanların se’âdete kavuşmalarına sebeb olur. İnsanlığa bundan dahâ kıymetli ve dahâ fâideli hizmet olamaz.

Baskı:İhlâs Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna
İSTANBUL Tel: 454 30 00

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

(Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır)

ÖNSÖZ

Allahü teâlâ, bu dünyâda, bütün insanlara [ya’nî müslimânlara ve kâfirlere] acıyarak fâideli şeyleri yaratıp göndermekdedir. Âhıretde, Cehenneme gitmesi gereken mü’minlerden dilediklerini ihsân buyurarak, afv edecek, Cennete kavuşduracakdır. Her canlıyı yaratan, her vârı, her ân varlıkda durduran, hepsini korku ve dehşetden koruyan yalnız Odur. Böyle bir Allahın şerefli ismine sığınarak, bu kitâbı yazmağa başlıyoruz.

Herhangi bir kimse, herhangi bir yerde, herhangi bir zemânda, herhangi bir kimseye, herhangi birşey için, herhangi bir sûretle hamd eder, Onu medh ederse, bu hamdların hepsi, Allahü teâlâya yapılmış olur. Çünki, herşeyi yaratan, terbiye eden, yetişdiren, her iyiliği yapdıran, gönderen, hep Odur. Kuvvet, enerji sâhibi yalnız Odur.

Sonraki